strona główna / Akademia seniora

 Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

„Akademia seniora!”


Projekt pt. Akademia seniora! skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenów woj. lubelskiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów komputerowych, szkoleń z zakresu wiedzy finansowej oraz treningów pamięci. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie pozwoli seniorom bezpiecznie i świadomie korzystać z usług finansowych.

Seniorki i seniorzy pozyskujący wiedzę na szkoleniach, będą mogli wspierać swoje koleżanki i kolegów ze społeczności lokalnych w poruszaniu się w świecie e-bankowości i finansów.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi: 

- wiek 60 + (kryterium weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym składanym przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu);

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców pow. lubartowskiego - osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują pow. lubartowski wg KC);

- chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu).

PREMIA PUNKTOWA: 

+7 pkt. osoba niepełnosprawna.

ORGANIZACJA USŁUG

-    Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).

-    Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest obecności na co najmniej 80% łącznej liczby godzin całego cyklu szkoleniowego.

-    Usługi świadczone będą bezpłatnie.

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

1)        WARSZTATY KOMPUTEROWE

Każda z 6 grup będzie uczestniczyć w 48-godzinnych warsztatach komputerowych. Uczestnicy kursu otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczno-szkoleniowe. W materiałach znajdzie się torba materiałowa, opracowania trenerów obejmujące tematykę szkolenia sporządzone w sposób zrozumiały przez seniorów, pendrive, długopis, notatnik. Każde spotkanie edukacyjne będzie trwało 4 godziny lekcyjne, z przerwą na drobny poczęstunek w połowie spotkania, tj. po dwóch godzinach zajęć.

2)        TRENINGI PAMIĘCI

Każda z 6 grup będzie uczestniczyć w 40-godzinnych treningach pamięci. Treningi pamięci będą obejmowały 40 godzin dydaktycznych: 12 grup po 8 osób każda. 40 godzin zostanie rozłożonych na 10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne na spotkanie.

 3)        WARSZTATY FINANSOWE

Każda z 6 grup będzie uczestniczyć w 8-godzinnych warsztatach finansowych. Warsztaty finansowe będą obejmowały 8 godzin dydaktycznych: 12 grup po 8 osób każda. 8 godzin zostanie rozłożonych na 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne na spotkanie.

 

Biuro Projektu

„Akademia seniora!”

Wędrowna 8/34,

20-819 Lublin

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna